Τεχνικές υπηρεσίες

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Συντήρηση η οποία είναι το σύνολο των ενεργειών που γίνονται με προγραμματισμένη συχνότητα (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια κ.ο.κ) και περιλαμβάνουν εργασίες με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή/και της συνήθους πρακτικής από την τέχνη και την επιστήμη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

  • Καθαρισμός φίλτρων σε κλιματιστικές μονάδες (εσωτερικά – εξωτερικά)
  • Έλεγχος και αλλαγή λαδιού καθώς και φίλτρωv κ.λπ στις γεννήτριες
  • Έλεγχος & αναγόμωση πυροσβεστήρων
  • Καθαρισμός επαφών, συσφίξεις και μετρήσεις στους Υποσταθμούς μέσης τάσης

Ο ορθολογικός σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης απαρτίζουν την κύρια δέσμευση της IOS ΑΕ προς τον Πελάτη. Το Πρόγραμμα και η υλοποίηση του παρακολουθούνται επιπλέον και από ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών.

ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ Συντήρηση, η οποία είναι το σύνολο των ενεργειών που γίνονται με προγραμματισμένη ή μη συχνότητα. Περιλαμβάνουν εργασίες με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή/και της συνήθους πρακτικής από την τέχνη και την επιστήμη και στόχο έχουν να προλάβουν πιθανή δυσλειτουργία ή βλάβη ενός εξοπλισμού ή συστήματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

  • Αλλαγή ιμάντων λόγω φθορών.
  • Αντικατάσταση μπαταριών στις γεννήτριες λόγω παρέλευσης διάρκειας ζωής τους

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Συντήρηση, η οποία είναι το σύνολο των ενεργειών που γίνονται μη προγραμματισμένα και περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης δυσλειτουργίας ή βλάβης ενός εξοπλισμού ή συστήματος που έγινε από μη προβλέψιμο λόγο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

  • Επισκευή αντλιών (π.χ καμένο μοτέρ)
  • Αντικατάσταση συμπιεστή κλιματιστικού